Tướng Mệnh Khảo Luận
Thế gian việc như ý thì ít, việc bất như ý lại nhiều, người đắt chí chẳng có bao nhiêu, mà người bất đắt chí thì hàng hà sa số.

Trang 1