Thuật thôi miên
Bởi không có những nguyên tắc can bản của khoa học thôi miên, nên nhiều người lầm lẫn với ảo thuật

Trang 1